Nadzwyczajny Misjonarz

16 października 2019

W nadzwyczajnym miesiącu misyjnym przypada kolejna rocznica wyboru Polaka na Stolicę Piotrową. Z tej okazji przypominamy sześć wybranych pielgrzymek św. Jana Pawła II na każdy z kontynentów. Wybieramy pielgrzymki, które czasowo zbiegały się z rocznicą jego wyboru na papieża.

 

AFRYKA

 

Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Suazi, Mozambik (przymusowe lądowanie w RPA) 10 – 19 IX 1988

 

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz niesienie orędzia pokoju.

Zimbabwe 10 – 13 IX

Najważniejsze przesłanie: Przewodnią myślą papieskich przemówień była obrona godności osoby ludzkiej. Jan Paweł II poruszał problemy tej części kontynentu: wojny, głodu, nędzy, analfabetyzmu.

Botswana 13 – 14 IX

Najważniejsze przesłanie: Papież spotkał się nie tylko z katolikami, ale także z przedstawicielami innych religii chrześcijańskich i wyznawcami islamu. Podczas przemówień papież zwracał uwagę na konieczność ochrony tych wartości, które służą dobru wspólnemu. Podkreślał znaczenie i rolę małżeństwa i życia w rodzinie.

Lesotho 14 – 16 IX

Cel pielgrzymki: Beatyfikacja francuskiego zakonnika o. Józefa Gérarda.

Najważniejsze wydarzenie: Z powodu trudnych warunków pogodowych i awarii urządzeń radarowych przylot papieża był opóźniony. Po przybyciu Jana Pawła II doszło do tragicznego wydarzenia. Partyzanci z Ruchu Wyzwolenia Lesotho uprowadziwszy autokar z pielgrzymami z RPA, pod rezydencją Wysokiego Komisarza Brytyjskiego domagali się widzenia z królem i papieżem. Gdy partyzanci zaczęli ostrzeliwać brytyjską placówkę, do akcji wkroczyła antyterrorystyczna brygada. W wyniku tych zamieszek zginęło 6 osób i 29 zostało rannych. Na zakończenie wizyty Jan Paweł II odwiedził w szpitalu ranne ofiary.

Suazi 16 IX

Najważniejsze przesłanie: Wizyta trwała ponad osiem godzin. Centralnym spotkaniem była Msza św., którą rozpoczęła procesja siedemdziesięciu tancerzy w tradycyjnych strojach. Homilia Jana Pawła II poświęcona była tematyce pojednania jako daru Chrystusa oraz tematyce nierozerwalności małżeństwa i rodziny. Na zakończenie papież zawierzył Matce Bożej Suazi.

Mozambik 16 – 19 IX

Najważniejsze przesłanie: Wizyta papieża była wołaniem o pokój. Papież odwiedził w nędznej dzielnicy dom małżeństwa Joana i Marilii Bunga oraz odwiedził osiemdziesięciopięcioletnią staruszkę, „babcię Natalię”, z którą mieszkańcy osiedla dzielili się tym co mieli. Jan Paweł II odwiedził także w szpitalu ofiary wojny domowej. W homilii wygłoszonej podczas jednej ze Mszy św. papież mówił m. in. o tym w jaki sposób pokój i wewnętrzny ład moralny kraju oraz solidarność innych państw mogą przyczynić się, że w Mozambiku „życie będzie bardziej ludzkie”.

 

 

AMERYKA POŁUDNIOWA

 

Brazylia 2 – 6 X 1997

 

Cel pielgrzymki: Obchody II Światowego Spotkania Rodzin w Rio de Janeiro.

Najważniejsze przesłanie: W dniach od 1 do 3 X 1997 r. odbył się kongres teologiczno-duszpasterski „Rodzina – dar i zadanie, nadzieja ludzkości”. Kongres ten poprzedzał Spotkanie Rodzin i wzięło w nim udział ok. 2,5 tys. uczestników z całego świata. Papież m.in. mówił: „Rodzina zbudowana na miłości i przeniknięta miłością jest środowiskiem, gdzie każdy człowiek ma przeżyć, poznać i przyswoić sobie te miłość, bez której nie mógłby istnieć, a jego życie byłoby pozbawione sensu”. We Mszy św. zamykającej Spotkanie Rodzin uczestniczyło ok. 2 mln wiernych. W homilii papież podkreślił, iż: „rodzina (…) jest tą szczególną wspólnotą miłości i życia, na której opierają się wszystkie inne wspólnoty i społeczeństwa”.

 

AMERYKA PÓŁNOCNA

 

USA 4 – 9 X 1995

 

Cel pielgrzymki: Wizyta w ONZ z okazji 50. rocznicy jej powstania. Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze

Najważniejsze przesłanie: Bardzo ważnym momentem pielgrzymki była wizyta Jana Pawła II w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. W przemówieniu papież mówił o niezwykłych przemianach, które dokonały się w ostatnich latach. Szczególnie wiele miejsca papież poświęcił wolności. Mówił, iż poszukiwanie wolności jest naturalnym dążeniem indywidualnych ludzi, ale także i całych narodów. Zwrócił uwagę nie tylko na kwestię odpowiedzialnego korzystania z daru wolności, ale także mówił o zagrożeniach wolności. Mówił wówczas: „Staję przed wami nie jako ktoś, kto sprawuje doczesną władzę, ani jako przywódca religijny, domagający się szczególnych przywilejów dla swojej wspólnoty. Staję tutaj przed wami jako świadek: świadek godności człowieka, świadek nadziei, świadek pewności, że los każdego narodu spoczywa w dłoniach miłosiernej Opatrzności”. W jednym z przemówień papież poruszył „problem szczególnej ochrony nienarodzonych, ludzi starszych i niepełnosprawnych, którzy narażeni są na utratę podstawowych praw człowieka ze względu na swą rzekomą społeczną bezużyteczność”. Mówił: „Gdy istnienie niewinnych ludzi zostaje uznane za niepotrzebne lub uciążliwe, a tym samym niegodne ochrony prawnej i społecznej, moralne fundamenty demokratycznej społeczności zostają poważnie uszkodzone. Prawo do życia jest pierwszym z wszystkich praw i podstawą demokratycznych swobód”.

 

AZJA

 

Korea Płd., Indonezja ( i Timor Wschodni), Mauritius 6 – 16 X 1989

 

Korea Płd. 7 – 9 X

Cel pielgrzymki: „Uroczystości związane z 44. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym odbywającym się pod hasłem: Chrystus naszym pokojem”.

Najważniejsze przesłanie: „Kościół katolicki w Korei rzetelnie przygotowywał się do Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Przed ogólnoświatowym spotkaniem, 16 X 1988 odbył się w mieście Taejon Koreański Kongres Eucharystyczny pod hasłem: „Jedność w dzieleniu się” oraz trwająca przez rok w 50 kościołach Korei całodobowa, wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Oprócz tego podjęto akcję „garść ryżu dla ubogich świata” polegającą na rezygnacji z jednej dziennej porcji ryżu. W wyniku tej akcji zebrano ok. 1,5 miliarda dolarów, oddano wiele litrów krwi oraz adoptowano 2200 sierot”. Większość papieskich przemówień poświęcona była omawianiu istoty Eucharystii. W przemówieniach do młodzieży Jan Paweł II mówił o pokoju i jedności. Powiedział: „Prawdziwa jedność i pokój nie są jedynie problemem ekonomicznym i politycznym, lecz u swych podstaw są one wynikiem szczerej miłości i skutecznej solidarności pomiędzy osobami i narodami”.

Indonezja ( i Timor Wschodni) 9 – 14 X

Cel pielgrzymki: „Głoszenie Ewangelii, budowanie jedności Kościoła”.

Najważniejsze przesłanie: Papieskie przemówienia dotykało problemu wpływu katolików na kształt i rozwój państwa. Indonezję zamieszkuje zaledwie 3,5 % katolików. Większość to muzułmanie. Są też wspólnoty protestanckie, hinduistyczne i buddyjskie. Papież mówił zatem o współistnieniu wielu wyznań na terenie jednego kraju oraz mówił o znaczeniu inkulturacji dla indonezyjskiego Kościoła. Podsumowując pielgrzymkę Jan Paweł II powiedział: „Najbardziej zaimponowała mi w Kościele indonezyjskim współpraca ludzi świeckich. Jest to niewątpliwie coś, co mnie szczególnie uderzyło”.

Mauritius nazwane „perłą i kluczem Oceanu Indyjskiego” 14 – 16 X

Cel pielgrzymki: „Pogłębienie istniejącego braterstwa, solidarności i wzajemnego poszanowania”.

Najważniejsze przesłanie: W przemówieniu papież „wskazał mieszkańcom wyspy, że ich powołaniem jest pokojowe współistnienie różnych ras i wyznawców wielkich religii”, gdyż taka postawa służy dobru wszystkich. Kolejnym tematem papieskich przemówień była refleksja na temat rodziny. Jan Paweł II wyraził zadowolenie, iż ważne dla mieszkańców wyspy jest ugruntowanie i utrwalenie rodzinnych więzi. Podczas audiencji generalnej w Watykanie, 18 X papież mówił: „Na koniec wspomnę (…) wyspę Mauritius, jakąś szczególną oazę dojrzałości duszpasterskiej (…). Można podziwiać ich wielką dojrzałość duszpasterstwa rodzin”.

 

 

Europa

 

Hiszpania 31 X - 9 XI 1982

 

Cel pielgrzymki: Zamknięcie roku jubileuszowego, który obchodzony był z okazji czterechsetnej rocznicy śmierci św. Teresy z Avila

Najważniejsze wydarzenie: Pielgrzymi szlak Jana Pawła II prowadził „po śladach wielkich świętych”. Nawiedzenie celi św. Teresy oraz modlitwa przy Jej relikwiach. Odwiedzenie miejsc związanych ze św. Janem od Krzyża, a także nawiedzenie jednego z najstarszych sanktuariów Europy, katedry w Santiago de Compostela. Jan Paweł II w tym sanktuarium wygłosił „Akt Europejski”, który wzywa mieszkańców Europy do pielęgnowania swych chrześcijańskich korzeni oraz wielkiego dziedzictwa wiary swych przodków. Papież podkreślił, iż można być głęboko wiernym Chrystusowi i zarazem nie tracić nic z nowoczesności.

 

 ”Kościół jest świadom miejsca, które mu przypada w duchowej i ludzkiej odnowie Europy. Nie żądając dla siebie pozycji, jakie zajmował w przeszłości i które nowe czasy uważają za całkowicie przezwyciężone, Kościół, jako Stolica Apostolska i jako wspólnota katolicka, gotów jest służyć, gotów jest dać swój wkład w dążenie do osiągnięcia autentycznego dobrobytu materialnego, kulturalnego i duchowego narodów.
  Ale przede wszystkim chodzi tu o życie Kościoła, powołanego do kontynuowania swojego świadectwa służby i miłości, by przez to przyczynić się do przezwyciężenia obecnych kryzysów kontynentu[...]

 Pomoc Boża jest z nami. Towarzyszy nam modlitwa wszystkich wiernych. Obecna jest wśród nas dobra wola wielu ludzi nieznanych, budowniczych pokoju i postępu, stanowiąc gwarancje, że to orędzie skierowane do narodów Europy padnie na ziemię żyzną.
  Jezus Chrystus, Pan historii, trzyma przyszłość otwartą dla szlachetnych i wolnych decyzji tych wszystkich, którzy przyjmując łaskę dobrego natchnienia, zaangażują się w stanowcze działanie na rzecz sprawiedliwości i miłości pod znakiem pełnego szacunku dla prawdy i dla wolności.” (Jan Paweł II, „Akt Europejski”, Santiago de Compostela, 9.11.1982)

 

Oceania

 

Bangladesz, Singapur, Fidżi, Nowa Zelandia, Australia, Seszele 19 XI – 1 XII 1986

 

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz zachęcenie ich do większego zaangażowania w dialog z innymi religiami.

Bangladesz 19 – 20 XI

Najważniejsze przesłanie: Jan Paweł II skoncentrował swoje przemówienia na roli i znaczeniu kapłana oraz na dialogu międzyreligijnym i ukazywaniu miejsca katolików w życiu państwa.

Singapur 20 XI

Najważniejsze przesłanie: Pielgrzymka ta została chłodno przyjęta przez władze jednego z najbogatszych państw świata. Nauczanie Jana Pawła II skoncentrowane zostało na miłości Bożej, miłości do innych ludzi oraz obowiązku działania na rzecz pokoju.

Fidżi 21 – 22 XI

Najważniejsze przesłanie: Jan Paweł II spotkał się z wiernymi, biskupami oraz z młodzieżą. Skierował do niej m. in. następujące słowa: „Wierzyć w Chrystusa to więcej aniżeli słowa. Wiara wymaga wielkodusznej odpowiedzi, zaangażowania całej egzystencji dla osoby i orędzia Chrystusa”.

Nowa Zelandia 22 – 24 XI

Najważniejsze przesłanie: W przemówieniach papież wiele miejsca poświecił Maorysom, rdzennym mieszkańcom Nowej Zelandii. Jan Paweł II bardzo wyraźnie podkreślił, iż chrześcijaństwo nie niszczy rodzimej kultury.

Australia 24 XI – 1 XII

Cel pielgrzymki: „Przemierzenie Australii śladami Pawła VI jako ‘pielgrzym, pasterz, brat i przyjaciel’. Temat wizyty: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem’ (J 14, 5)”.

Najważniejsze wydarzenie: W 1970 r. do Australii przybył papież Paweł VI. Trzy lata później, w 1973 r. przybył tutaj także i Karol Wojtyła, aby wziąć udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym. Podczas przemówień Jan Paweł II zachęcał do refleksji nad głęboką tajemnicą relacji Bóg Ojciec – człowiek jako dziecko Boże. Wiele miejsca papież poświęcił zjawisku niewiary i moralnej obojętności u wielu wiernych. „Moja wizyta ma być zachętą dla kościelnej wspólnoty Australii, a zwłaszcza dla ludzi świeckich, do zdecydowanego opowiedzenia się po stronie życia i miłości, prawdy i sprawiedliwości oraz godności każdej osoby ludzkiej”.

Seszele 1 XII

Najważniejsze przesłanie: Jan Paweł II podczas Mszy św. spotkał się z mieszkańcami wyspy. W homilii skierował słowo do każdego stanu i każdej grupy społecznej. Tematem przemówienia było chrześcijańskie powołanie.

 

Wszystkie podróże apostolskie Jana Pawła II można znaleźć w serwisie: http://www.janpawel2.pl/ 

Religia jest jak płonąca lampa w ciemnym pokoju naszych doświadczeń.

Paweł VI

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.093649864196777