Pamięci ks. Józefa Kudasiewicza

16 listopada 2019

„Człowiek wyposażony jedynie w moce ludzkie, cielesne, nie może zobaczyć królestwa Bożego i do niego wejść (J 3,35), nikt nie może przyjść do Jezusa tylko za pomocą własnych sił (J 6,44); ludzie, którzy mają diabła za ojca, nie rozumieją języka Jezusa i nie mogą słuchać Jego słowa (J 8,43n); „świat” o zaćmionym umyśle i zatwardziałym sercu nie może wierzyć w Jezusa (J 12,39). Tylko uczniowie Jezusa są zdolni zaakceptować w swych sumieniach dowody świadka – Parakleta.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 213.)

 

16. listopada przypada rocznica śmierci ks. prof. Józefa Kudasiewicza. Z tej okazji w niedzielę 17.11.2019 będzie Msza św. za niego, i koncert z pamięcią o nim. Przypominamy kilka myśli Księdza Profesora, pochodzących z jednej z jego najważniejszych książek. 

 

„Modlitwa Maryi była pełna chwały Boga i miłości do człowieka. „Magnificat” – hymn na cześć Boga, odznacza się równocześnie wielką wrażliwością społeczną. Rozradowana w Panu i rozśpiewana, co roku uczestniczyła w pielgrzymce do świątyni, jak zwykła pobożna kobieta, rozważając równocześnie w głębi serca słowa o Jezusie, tak jak mędrzec.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 156.)

 

„Między niebem a ziemią istnieje komunikacja, łączność. Przez pośrednictwo swego  słowa Bóg, który jest daleko, staje się bliski. Nieobecny staje się obecny, a pełen tajemnicy – staje się zrozumiały dla człowieka. Słowo Boże łączy Boga i człowieka, choć istnieje między nimi nieskończony dystans.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 38.)

 

„Przewodzić ludowi Bożemu to wielki ciężar, a narzekający lud jeszcze go powiększa.

Podział odpowiedzialności wymaga podzielenia się charyzmatami Ducha. Apostołowie dzielili się odpowiedzialnością ze świeckimi i wkładając na nich ręce, obdarzali ich Duchem Świętym.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 87.)

 

„Ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je w życiu, tworzą z Jezusem prawdziwą rodzinę duchową; są Mu tak bliscy, jak matka i bracia. Słowo Boże nie tylko posiada moc informacyjno-formacyjną, ale również moc zbawczą, uświęcającą. Nobilituje człowieka, wprowadzając go do najbliższej rodziny Jezusa. Żadne ludzkie słowo nie zastąpi słowa Pisma.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 43.)

 

„Pismo święte jest więc całe jednym wielkim „sakramentem”, który w widzialnej szacie zawiera tajemnicę zbawienia, koncentrującą się w Chrystusie. Pod kierunkiem Ducha Świętego przechodzimy poprzez literę aż do głębi misterium, gdzie spotykamy się z Chrystusem.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 56.)

 

„Św. Tomasz z Akwinu uczył, że kapłan jest święcony przede wszystkim do sprawowania Eucharystii. Interpretując tę naukę w świetle ojców Kościoła, można by powiedzieć, że kapłan jest powołany i wyświęcony  po to, by wypowiadać epiklezę konsekracyjną, komunijną i pokutną (np. nowa formuła rozgrzeszenia). Św. Ambroży widzi w tym wielkość i godność kapłana: „Duch Święty nie jest dany przez jakiegoś człowieka, ale jest wzywany przez kapłana, a przekazywany przez Boga, i na tym polega dar Boga i tajemnica kapłana.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 120.)

„Ciemnota, naiwność i głupota nie są ideałem biblijnym i chrześcijańskim. Jesteśmy zobowiązani do rozwijania męstwa i stałości na wzór Sługi Jahwe. Mięczak i chwiejąca się trzcina to nie ideał ewangeliczny. A św. Paweł przypomni, że z tą mocą i siłą winniśmy łączyć miłość, łagodność i dobroć. Taki jest Jezus – potężny czynem i słowem, a równocześnie dobry i wrażliwy. Tylko Duch Pana czyni takie cuda w sercach ludzkich.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 85.)

 

„Człowiek w podwójnym znaczeniu jest dzieckiem Ducha Jahwe. Dzięki tchnieniu Ducha Pana stał się „osobą żyjącą”, tj. człowiekiem. Dzięki „Duchowi przybrania za synów” stał się nowym stworzeniem. Duch Pana jest prawdziwie naszym Stworzycielem. Człowiek nie tylko został stworzony przez Ducha, lecz „Pan powierzył człowieka Duchowi Świętemu”.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 70)

 

„Obecność w sercu Kościoła modlącej się Matki Jezusa rzuca nowe światło na rozumienie tej szczególnej wspólnoty. Kościół nie tylko jest instytucją składającą się z hierarchów płci męskiej i ich urzędników, ale jest wspólnotą rodzinną, prawdziwą familia Dei, pośrodku której obecna jest modląca się Matka.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 160.)

 

”Nie zostawię was sierotami” (J 14,18) Duch Paraklet jest darem konającego na krzyży i zmartwychwstałego Pana. Jest wielkim darem miłości Jezusa odchodzącego do Ojca. Jest jednym z serii Jego darów: dał nam swoją Matkę, swojego Ducha, swoją Krew, czyli życie. Wszystko…” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 209.)

 

„Dary Ducha Świętego nie zwalniają od myślenia, poznawania prawdy objawionej. Dlatego właśnie w „Veni Creator” prosimy: „światłem rozjaśnij naszą myśl”. Złota sekwencja natomiast rozpoczyna się słowami:

„Przybądź, Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty

Światła swego strumień”.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 305)

 

„Śmierć i zniszczenie poddają człowieka w niewolę, zaś Duch nieśmiertelnego życia wyzwala go: „Gdzie jest Duch Pana – tam jest wolność” (2Kor 3,17).

W czasach wielorakich zniewoleń szczególnie potrzebujemy Ducha, który daje wolność, który wyzwala. Tylko Jego tchnienie może wyzwolić współczesnego człowieka z jego nędz i uzależnień. Nasza pustka i bezsens wołają do Ducha Świętego:

„Bez Ciebie rozpada się nasze życie

na szereg bezsensownych dni.

Bez Ciebie stajemy się wiarołomni.

Bez Ciebie nasze myślenie kończy się szaleństwem.

Przyjdź, Duchu Święty,

nasza pustka woła o Twoją pełnię!

Przyjdź, Duchu Stworzycielu,

Uczyń świat mieszkaniem dla siebie”.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 280.)

 

 „Tajemnica wcielenia uczy nas, że im bliżej Boga, im ściślejsze z Nim zjednoczenie, tym pełniejszy i piękniejszy jest człowiek.

Bóg nie alienuje człowieka, lecz podnosi.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 142.)

 

„Starzy ludzie i nie narodzone dzieci – największy problem naszych czasów. Ci pierwsi – opuszczeni lub umieszczeni w „magazynach” dla starców, te drugie – zabijane w łonach matek. Śpiesząca do tych ludzi Matka Jezusa jest znakiem i wezwaniem.

Po co Maryja poszła do starych ludzi? Poniosła im Ducha Świętego, a wraz z Nim radość i pomoc. Dlatego w teologii wschodniej Matka Boża nazywana jest nosicielką Ducha (Pneumatophora).” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 145)

 

„Maryja jest wzorem, jak przeżywać Rok Ducha Świętego: owocować miłością i dobrocią. Ojciec Święty w jubileuszowym rachunku sumienia również główny nacisk kładzie na miłość: „Jubileusz powinien ożywić miłość, czynnie służącą braciom” (TMA 31). „Wśród grzechów domagających się szczególnego wysiłku pokuty i nawrócenia trzeba z pewnością wymienić te, które zaszkodziły jedności, jakiej Bóg pragnął dla swego Ludu” (TMA 34). I w naszych sercach Duch Święty winien zaowocować cnotami Maryi.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 149)

 

„Maryja rozważała to, co o Jezusie objawili aniołowie pasterzom. Inni poprzestawali na dziwieniu się tym, co mówili pasterze; Ona rozważała to w swoim sercu. Wielki mistrz modlitwy, Tomasz Merton, tak pisze: „to właśnie owe pozornie bezużyteczne elementy życia modlitwy, kontemplacja, cisza i „pustka” czynią życie prawdziwie życiem.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 153.)

 

„Pierwsza nauka Maryi: nie ma i nie powinno być sprzeczności między autentyczną pobożnością ludową a pobożnością prawdziwych mędrców, między pobożnością wspólnotową (pielgrzymki, psalmy) a pobożnością osobistą, która znajduje swój wyraz w wyciszonej medytacji w głębi serca.

Druga nauka: wzór Maryi rozważającej w sercu przypomina Kościołowi wszystkich czasów o kontemplacyjnym wymiarze chrześcijańskiego życia, o nieustannym wspominaniu i rozważaniu słów Ewangelii.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 157.)

 

„Duchu Święty, Ty nam dajesz poznanie Jezusa.

Przyjdź ma pociecho, przyjdź ma radości,

przyjdź pokoju, siło, światłości; przyjdź oświeć mnie,

bym znalazł źródło orzeźwienia. Jedna kropelka

od Ciebie wystarczy, by mi ukazać Jezusa takim,

jakim jest. Jezus powiedział, że wyjdziesz naprzeciw

niewidzącym, a jam z nich pierwszy.

Nie proszę Cię o inną wiedzę i umiejętność,

tylko o wiedzę, jak znaleźć Jezusa,

o umiejętność zachowania Go.

Źródło pokoju i światła, przyjdź oświeć mnie.

Cierpię głód, przyjdź mnie nakarmić;

jestem spragniony, napój mnie, jestem ślepy, oświeć mnie,

jestem ubogi, przyjdź mnie wzbogacić.

Maryjo Najczystsza Oblubienico Ducha Świętego,

wyjednaj mi światło, abym poznawszy prawdę,

i wiernie pełniąc wolę Bożą, mógł być zaliczony

w poczet dzieci Bożych. Amen.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 210.)

 

„Jezus, oskarżony przez świat w sumieniu swych uczniów, znajdzie obrońcę i świadka – Parakleta. On będzie interweniował w tym wewnętrznym trybunale jako Duch Prawdy, aby bronić objawienia Jezusa przeciwko kłamstwu świata, dając uczniom pewność niezłomnej wiary.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 214.)

 

„Pierwszym cudem Ducha były narodziny Syna Bożego – Głowy Kościoła, drugim zaś narodziny pierwszej wspólnoty – Kościoła-Matki. Cechą tego Kościoła była jedność i miłość.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 248.)

 

”Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha” (J 3,8). Tu dochodzimy do źródła prawdziwej wiary. Wielu w Jerozolimie uwierzyło, „widząc znaki, które czynił Jezus” (J 2,24). Wiara Nikodema też opierała się na znakach (J 3,2). Była to wiara niedoskonała, bo czysto ludzka. Prawdziwie wierzącym w Chrystusa może być tylko ten człowiek, który „narodził się z góry”, tj. z Boga i z Ducha. Wiara bowiem „w Jednorodzonego Syna Bożego” (J 3,18) płynie z nowego życia, które ma początek i pełnię w świecie Bożym.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 277.)

 

 

 

„Zachowywanie przykazań i miłość braterska wyrażają i objawiają na zewnątrz w konkretnych postawach moce Boże tkwiące w naszym sercu! A szczególnie są znakiem trwania w Bogu przez łaskę i obdarowania nas Jego Świętym Duchem. Mówiąc krótko: sprawdzianem posiadania Ducha jest miłość.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 307.)

 

„Co to znaczy, że Duch Święty jest zadatkiem?

„Zadatek” pieniędzy dawano przy kupnie w tym celu, by zagwarantować wypłatę całej sumy w późniejszym czasie. Takim zadatkiem przyszłej chwały, danym już teraz, na ziemi, jest według św. Pawła, Duch Święty. Dzięki temu eschatologia zaczyna się już teraz, na tej ziemi. Dzięki temu „zadatkowi”, żyjąc na ziemi, nosimy już w sobie niebo. Zadatek ten został nam dany w Jezusie Chrystusie (Ef 1,14). Jest On już teraz obecny w naszych sercach jako zadatek naszego dziedzictwa.”  (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 311.)

 

„Ponieważ Bóg i Duch Święty mieszkają również w ciele ochrzczonego, stąd chrześcijanina można porównać do wędrującej z ludem świątyni (Namiot Spotkania), do człowieka pełnego miłości, o którym mówi Izajasz: „Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą” (Iza 58,8). Kto skrzywdzi tę świątynię, kto ją sprofanuje, tego zniszczy Bóg. Jest to wielkie misterium, fascynujące i przerażające zarazem.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 318-319)

 

„Człowiek będzie żył wiecznie, bo Bóg go kocha i darzy nieśmiertelnością.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 340)

 

„W charyzmatach nie wolno wybierać. Wspólnota winna być otwarta na wszystkie. Jednostronność prowadzi do herezji i sekciarstwa.” (J. Kudasiewicz, „Odkrywanie Ducha Świętego”, Kielce 1998, s. 346)

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.

1 Tm 2,1

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
167 0.10698699951172