Regulamin cmentarzy

Regulamin Cmentarzy Katolickich
Parafii Katedralnej
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach

Kościół uważał zawsze cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Zgodnie z prawem kanonicznym za miejsca święte uważa się te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (por. kan. 1205 KPK). Cmentarz więc pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. W związku z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego świętość.

 1. Cmentarze parafialne:

  1. przy ul. Ściegiennego 12; Cmentarz tzw. „Stary”,
  2. przy ul. Spokojnej 4; Cmentarz tzw. „Nowy”,
  3. przy ul. Zagnańskiej; Cmentarz tzw. „Piaski”,

są cmentarzami wyznaniowymi i stanowią własność Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, w imieniu której działa Proboszcz.

 1. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz usługami pogrzebowymi dopełnia się w kancelarii parafialnej ds. cmentarzy znajdującej się
  w Kielcach ul. Duża 28.

 2. Cmentarze czynne są w godzinach 800 do 1600.

 3. Osoby przebywające na cmentarzach zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. Dzieci powinny przebywać na cmentarzach pod opieką dorosłych.

 4. Na terenie cmentarzy obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwości,
b) palenia wyrobów tytoniowych,
c) jazdy pojazdami jednośladowymi (np. rowery),
d) wprowadzania zwierząt,
e) przebywania na ich terenach poza godzinami otwarcia,
f) niszczenia zieleni i infrastruktury cmentarzy,
g) wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi,
h) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,
i) samowolnego ustawiania ławek, tzw. „ambonek”, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów; podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Parafii będzie skutkować przywróceniem stanu pierwotnego poprzez usunięcie bezprawnie ustawionych ławek, posadzonych drzew, krzewów itp.,
j) samowolnego wykonania prac budowlanych.

 1. Dysponenci prawa do grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymaniem czystości, ład i porządek, a także dbać o stan techniczny nagrobka. Dysponentów zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia nagrobków.

 2. Za udostępnienie miejsca pod grób (w tym rezerwację miejsca pod grób) pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się także na utrzymanie infrastruktury cmentarzy. Są to tzw. opłaty cmentarne. Uiszcza się je co 20 lat.

 3. Pobiera się również opłaty za korzystanie z cmentarzy tj. np.: za pozwolenie na wjazd na teren cmentarzy w celu wykonania: nagrobka (pomnika), grobu ziemnego, katakumby, dekowania, prac remontowych przy nagrobkach oraz od zakładów pogrzebowych za usługę pogrzebową.

 4. Wysokość opłat cmentarnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarzy ustala Parafia po konsultacjach z Radą Parafialną.

 5. Informacja o wysokości opłat określonych w pkt 7 i 8 jest dostępna w kancelarii parafialnej ds. cmentarzy. Cennik opłat jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

 6. Wszystkie opłaty o których mowa w pkt 7 i 8 wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarzy oraz planów inwestycyjnych.

 7. Ksiądz w kancelarii parafialnej/pracownik biura ds. cmentarzy przyjmując opłatę, potwierdza ten fakt każdorazowo odpowiednim dokumentem.

 8. Parafia podaje osobie, której udostępniono miejsce pod grób wymiary tego grobu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówków zwłok i szczątków (Dz.U. 2008. 48. 284).

 9. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy świadczące usługi pogrzebowe, kamieniarskie, budowlane.

 10. Należy uzyskać zgodę Parafii w celu dokonania następujących czynności na cmentarzach:

a) przeprowadzenia pogrzebu,
b) wykonania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,
c) wjazdu pojazdami mechanicznymi,
d) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów, ogrodzeń,
e) umieszczania reklam,
f) gromadzenia śmieci i odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
g) utwardzaniu gruntu wokół miejsc grzebalnych,
h) ustawiania przy grobach ławek na stałe utwierdzonych do podłoża.

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzach następuje po przedstawieniu przez uprawnioną osobę/podmiot wymaganych przepisami prawa dokumentów.

 2. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych na terenie cmentarzy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, w szczególności swoimi działaniami nie mogą zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.

 3. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz niniejszego regulaminu.

 4. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są przedstawić Parafii przed przystąpieniem do wykonywania tych usług odpowiedni wypis z rejestru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz polisę OC.

 5. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania zaniechania swoich pracowników realizujących czynności na terenie cmentarzy.

 6. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, zastosowanie mają: Instrukcja Biskupa Kieleckiego z dnia 28.06.2017r. w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi (wyznaniowymi) na terenie diecezji kieleckiej oraz obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w szczególności ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. 2015.2126).

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2017r.

Podpisali:
- Ks. Kan. Adam Kędzierski
Proboszcz Parafii Katedralnej

- Ks. dr Marcin Rokita
Dyrektor Ekonomiczny Diecezji Kieleckiej

 

Pobierz regulamin cmentarzy

Nieustannie się módlcie!

1 Tes 5,17

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
147 0.089259147644043