Patronka miasta

6. października 1991 r. był w życiu miasta Kielc i Kościoła Kieleckiego datą bardzo ważną. W tym dniu oficjalnie ogłoszono, że Stolica Apostolska wyraziła zgodę, aby Matka Boża Łaskawa była Patronką miasta. Dokonało się to w kontekście niedawnej koronacji obrazu, która miała miejsce 3 czerwca 1991 r. w Masłowie.  
Uroczystości tego dnia rozpoczęły się w kościele św. Józefa o godz. 10.00, skąd wyruszyła do katedry uroczysta procesja z obrazem Matki Bożej Łaskawej. Po rozpoczęciu Mszy Świętej Ks. Biskup Jan Gurda odczytał Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zatwierdzający „Tytuł Najświętszej Maryi Panny pod wezwaniem «Łaskawej» lub «Matki Łaski Bożej» jako PATRONKI u Boga miasta Kielc”. Wszyscy zgromadzeni przyjęli ten nowy dar Ojca Świętego z radością dając temu wyraz poprzez oklaski. Pod koniec Mszy Świętej Ks. Biskup Mieczysław Jaworski odczytał telegram skierowany do Ojca Świętego Jana Pawła II, w którym Kościół Kielecki i miasto Kielce wyrażają swoją wdzięczność. Głos zabrał także Prezydent miasta Kielc Robert Rzepka, wyrażając wdzięczność Papieżowi. Mówił także o kulturze duchowej Kielc, wyrastającej z korzeni chrześcijańskich, a skupionej wokół katedry kieleckiej. Na koniec uroczystości Ksiądz Biskup Ordynariusz uroczystym aktem zawierzył Matce Bożej Łaskawej całą Diecezję i miasto Kielce. Po uroczystościach na Placu Jana Pawła II obraz został przeniesiony do Bazyliki katedralnej i umieszczony w ołtarzu znajdującym się w nawie południowej. 


 DEKRET KONGREGACJI
KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

KONGREGACJA KULTU BOŻEGO                                                                                                               
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

DIECEZJA KIELECKA

            Duchowieństwo i wierni diecezji Kieleckiej otaczają szczególną czcią Najświętszą Maryję Pannę pod wezwaniem „Łaskawej”, której obraz został ukoronowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Masłowie dnia 3 czerwca 1991 roku.
     Dlatego Biskup Kielecki, Stanisław Szymecki, uwzględniając życzenia wiernych swojej diecezji powziął postanowienie, aby Najświętsza Dziewica nazwana „Łaskawą” albo „Matką Łaski Bożej” została wybrana za Patronkę u Boga miasta Kielce.
           W liście napisanym dnia 20 sierpnia 1991 roku zwrócił się do tej Kongregacji z gorącą prośbą, aby ten wybór został zatwierdzony zgodnie z zasadami o ustanowieniu Patronów i w myśl Instrukcji „O kalendarzach partykularnych oraz o rewizji Oficjów i Mszy właściwych dla Kościołów lokalnych” (n. 30).
             Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy uprawnień przyznanych jej przez Ojca Świętego Jana Pawła II stwierdza, że wybór został dokonany zgodnie z przepisami prawa. Spełniając przedłożoną prośbę zatwierdza Tytuł NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY pod wezwaniem „ŁASKAWEJ” lub „MATKI ŁASKI BOŻEJ” jako PATRONKI u Boga miasta Kielce, z wszystkimi prawami i liturgicznymi przywilejami, jakie wynikają stąd w myśl przepisów.
           Co roku dnia7 maja Maryja Panna Łaskawa będzie czczona w stopniu UROCZYSTOŚCI we wszystkich kościołach miasta Kielce, natomiast w stopniu ŚWIĘTA w innych kościołach całej Diecezji.
           Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia.
           W siedzibie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
dnia 6 września 1991 roku.

Edward Kard. Martinez
           Prefekt                                                                                                                         + Ludwik Kada
                                                                                                                                  Arcybiskup Tytularny Thibicen.
                                                                                                                                                    Sekretarz

/KPD 1992 Nr 5, str. 350-351/


Akt zawierzenia
Bogarodzico Maryjo, Matko Kościoła, Łaskawa Matko Ludzi!

          Odwiecznym postanowieniem Boga Ojca zostałaś wybrana na Matkę Jego Syna, Odkupiciela świata i człowieka. Pokorna Służebnico Pańska, Ty ochotnie przyjęłaś Słowo, które mocą Ducha Świętego w Tobie stało się Ciałem i zamieszkało pośród ludzi.
          Najwierniejsza Uczennico Twego Syna, Ty zachowałaś słowa Dobrej Nowiny. Matko Bolesna, Ty wytrwale stałaś pod Krzyżem Syna i razem z Nim cierpiałaś, aby nikt z ludzi nie zginął na wieki. Twój Syna dał Ciebie za Matkę wszystkim swoim uczniom. Od wieków wsławia Cię polski naród w sanktuariach rozsianych po naszej ojczystej ziemi. Lud zamieszkujący tę krainę, naznaczoną znamieniem świętego Krzyża, wzywa Ciebie jako Matkę Łaskawą w prastarej kieleckiej świątyni. Radujemy się, że sługa sług Bożych, Jan Paweł II, uwieńczył skronie Twego Syna i Twoje złocistymi koronami na znak naszej czci i miłości.
          Uznajemy Cię i uroczyście ogłaszamy Matką i Patronką kieleckiego Kościoła i naszego miasta. Ogarnij matczyną opieką nas wszystkich, którzy stanowimy tę cząstkę Ludu Bożego: biskupów, kapłanów, alumnów seminarium, zakonników i siostry zakonne, matki i ojców, dzieci i młodzież, nauczycieli i wychowawców, rolników i robotników, ludzi nauki i kultury, chorych, cierpiących, bezrobotnych, ubogich i bezdomnych – wszystkich!
          Rozpal miłość biskupów i kapłanów, aby szczerze kochali ludzi, do których są posłani; aby wypełniali naukę, którą głoszą, i na wzór Dobrego Pasterza byli gotowi oddać życie za braci. Strzeż daru powołania w sercach kleryków, sióstr i braci zakonnych, aby odważnie szli śladami Chrystusa ubogiego, posłusznego i oddanego Bogu w dziewiczej czystości.
          Czuwaj nad naszymi rodzinami, aby w nich matki i ojcowie z szacunkiem i wdzięcznością strzegli daru życia, które przekazują z woli Boga, Stwórcy i Ojca. Bądź Mistrzynią nauczycieli i wychowawców, aby prowadzili młode pokolenie do źródeł prawdy i uczyli je poszanowania Bożego prawa.
          Wspomagaj tych, którzy publicznie przemawiają, piszą i tworzą dzieła kultury. Niech to, co mówią i czynią, będzie zgodne z prawdą i służy pomnażaniu chrześcijańskiego dziedzictwa naszego narodu. Natchnij ofiarną miłością lekarzy i wszystkich, którzy w naszych szpitalach i przychodniach mimo niedostatków pełnią samarytańską posługę chorym, aby służyli w nich cierpiącemu Chrystusowi. Podtrzymuj siły tych, którzy pracują na roli, w fabrykach i przy warsztatach wszelkich rzemiosł, aby rzetelną pracą przysparzali pomyślności Ojczyźnie i mogli się cieszyć godziwym wynagrodzeniem za swoje trudy.
          Maryjo z Betlejem, Egiptu i Nazaretu, któraś zaznała biedy, tułaczki i wygnania, poruszaj sumienia nas wszystkich, abyśmy nie przechodzili obojętnie obok bezrobotnych, bezdomnych i cierpiących nędzę.
Wypraszaj mądrość tym, którzy pełnią jakąkolwiek władzę, aby potrafili służyć ludziom, zatroskani o prawdziwe wspólne dobro. Matko łaskawa, obejmij czułym wejrzeniem dzieci, pozbawione ciepła własnej rodziny i ludzi samotnych, którzy spędzają jesień swojego życia w domach opieki, aby nie brakło im chleba i serca bliźnich.
          Upraszaj nam łaskę pokuty za grzechy pijaństwa, rozwiązłości, gniewu i zawiści. Pobudzaj nasze serca i umysły, abyśmy zawsze słuchali tego, co Twój Syn nam powie.
          Oblubienico Ducha Świętego, Niepokalana i Wniebowzięta Królowo Różańca Świętego, Matko Łaskawa i Patronko Kielc, nie opuszczaj nas, bądź z nami w każdy czas!
          Prowadź nas drogą wiary, nadziei i miłości ku ostatecznemu zjednoczeniu w radości i chwale – z Tobą i Twoim Synem, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


SŁOWO PREZYDENTA MIASTA KIELC
ROBERTA RZEPKI
wygłoszone na Placu Jana Pawła II
(fragnemty)

        W imieniu władz miejskich i mieszkańców miasta Kielc pragnę wyrazić głęboka radość z oficjalnej proklamacji Kieleckiej Matki Bożej Łaskawej Patronką naszego miasta. Dzisiejsza uroczystość przywołuje na pamięć tradycję kultu Matki Bożej w Kielcach. Ogniskowały się one wokół kieleckiej kolegiaty ufundowanej w XII wieku ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przez biskupa krakowskiego Gedeona. Fundacja Gedeonowa jest najstarszym świadectwem kultu przekazywanego w naszym mieście od czasów średniowiecza z pokolenia na pokolenie. Świadczą o tym maryjne obrazy, figury i relikwiarze, drogocenne zabytki sztuki sakralnej, które wypełniają wnętrze kieleckiej bazyliki katedralnego skarbca (…)
        Kult maryjny zespolił się od stuleci z kulturą duchową naszego miasta, z życiem i obyczajami jego mieszkańców. Dzisiejsza uroczystość wyrasta z wiekowych tradycji, które określiły kulturę duchowa naszego miasta Kielc. Proklamacja Matki Bożej Łaskawej Patronka Kielc jest uwieńczeniem tych duchowych tradycji, a zarazem wytycza kierunek rozwoju duchowego miasta na przyszłość.
        W imieniu władz miejskich i mieszkańców składam serdeczne podziękowania (…) za pasterską troskę o dziedzictwo duchowe naszego miasta. Dołożymy wszelkich starań, aby to dziedzictwo kultury duchowej wzbogaciło się w przyszłości w życiu społecznym naszego miasta. Bóg zapłać.


 SŁOWO BISKUPA SZYMECKIEGO NA ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI
(fragmenty)

Mieszkańcy Kielc.
        Dziękujemy wspólnie za wielka łaskę, która stała się naszym udziałem. Maryja jest Patronką naszego miasta. Wracamy do domów z radosną świadomością tego wydarzenia. Niech odtąd sanktuarium katedralne będzie miejscem licznych pielgrzymek. Niech się stanie miejscem modlitwy dla wszystkich Kielczan.
        Kładę na serce Księdzu Proboszczowi parafii katedralnej i jego współpracownikom – kapłanom, katechetom i świeckim zaangażowanym, aby to główne i pierwsze sanktuarium maryjne w diecezji, było otwarte dla wszystkich diecezjan. Niech ołtarz Maryi będzie miejscem serdecznej gościnności i miejscem wielkiej modlitwy(...)
        Ośmielam się zasugerować wszystkim, aby korona umieszczona w herbie miasta przypominała także, że naszą Królową jest Maryja.


 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Łk 10

Bazylika katedralna

Poznaj obecne i historyczne fakty

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Blisko 500 lat tradycji

Historia obrazu

Patronka Miasta

Kult Matki Bożej

Prośby i podziękowania


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
164 0.10155200958252